Saturday, January 31, 2009

Suomen Vapaiden Ihmisten Puolue(SVIP) ohjelma 2009

Saatavana myös .Doc tiedostona pyydettäessä. Näyttää paremmalta Doccina

Puolueen nimi muutettu SVIP: Suomen Vapaiden Ihmisten Puolue. 

---

1. Puolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2009
1.1 5000n kannattajakortin kerääminen syksyyn 2009 mennessä. 
1.1.1 Paras toimintatapa tämän toteuttamiseksi päätetään 2009 keväällä jolloin nimien kerääminen myös varsinaisesti aloitetaan
1.1.2 Tässä vaiheessa kerätään toimintaan mukaan myös puolueesta kiinnostuneita henkilöitä.
1.2 Kevät-kesällä 2009 pidetään puolueen perustamista alustava kokous johon kutsutaan kaikki jotka ovat tähän mennessä osoittaneet mielenkiintoaan puolueen toimintaa kohtaan. Kokouksen tarkoituksena on tuoda laajempaan keskusteluun puolueen toimintaehdotukset ja suunnitelmat. Avointa keskustelua puolueen suunnitelmista odotetaan mutta Puolueen johto pitää oikeuden päättää yksimielisesti puolueen poliittinen suunnitelma ja toiminta. 
1.3 Puoluesuunnitelma 2009, Puolueen pitkän aikavälin suunnitelmat ja puolueen suunnitelmat vuodelle 2010 alistetaan avoimelle keskustelulle ja suunnitelmia muokataan keskustelussa esille nousseiden asioiden nojalla jos syytä siihen löytyy. 
1.4 Jos 5000 kannattajakorttia saadaan kerättyä, organisoitua ja lähetettyä eteenpäin ennen vuoden 2009 loppua pidetään puolueen perustamisen kunniaksi juhlaillallinen. 
1.5 2009 vuoden aikana pohjustetaan puolueen sisäisen organisaation muodostamista ja eri vastuualueiden järjestelemistä. Työn oletetaan jatkuvan vuoteen 2010.
1.6 Jäsenkorttien keräämisen yhteydessä on tarkoituksena kiertää pääkaupunkiseudun eri yhteisöissä ja ottaa vastaan kansalaisten mielipiteitä ja parannusehdotuksia suomen jokapäiväiseen lainsäädäntöön.
1.7 2009 vuoden aikana on tarkoitus ottaa yhteyttä suomen, Skandinavian ja Euroopan eri puolueisiin ja poliittisiin yhteisöihin ja muodostaa alustavat diplomaattiset yhteydet tärkeimpiin kanssakäynti kumppaneihin.
2. Puolueen taloudellisen ohjelman valmistaminen
2.1 Puolueen vuoden 2009 budjetti tulee olemaan vähäinen tai olematon joten lyhyen aikavälin taloudellista selvitystä tuskin tullaan toteuttamaan. Pidemmälle aikavälille puolueen taloudellinen suunnitelma tulee keskittymään hajautettuun markkinointiin välttäen kun mahdollista valtamedian ja keskittyen kasvoittain tapahtuvaan kohtaamiseen kansalaisten parissa. Pidemmälle aikavälille puolueen taloudellinen päämäärä tulee keskittymään yksittäisten puolueen ehdokkaiden komppanioiden tukemiseen ja koko maan kattavaan ehdokkaiden verkkoon ja sen luomiseen. 
3. Puolueen vuoden 2010 ohjelman valmisteleminen.
3.1 Vuoden 2010 ohjelma on pääosin rakenteellista organisaatiota puolueen sisäisen infrastruktuurin, kommunikointi ja tiedonvälitys kanavien luomiseen keskittyvässä toiminnassa. Vuoden 2010 ohjelma keskittyy toimivan organisaation luomiseen joka kykenee välittämään tietoa puolueen toiminnasta koko suomen kattavalla tavalla ja tarvittaessa organisoida paikallisia tapahtumia myös suurten kaupunkien ulkopuolille. Myös alustavaa työtä seuraaviin eduskuntavaaleihin, muun muassa ehdokkaiden ja jäsenlistojen kasvattamista.
4. Puolueen pitkälle aikavälille suuntautuvien päämäärien määrittely ja kategorisoiminen ilman erittelyä.
4.1 Puolueen pitkän aikavälin suunnitelmat julistetaan lopullisesti puolueen perustamiskokouksessa 2009–2010. Alustava suunnitelma on kuitenkin tämä.
4.1.1 Suomen alueellisen poliittisen ja sotilaallisen koskemattomuuden vuoksi on tärkeää toteuttaa hajautettua elämälle tarpeellisten tarvikkeiden tuottamista. Modernit sodat kylmän sodan loppumisen jälkeen ovat osoittaneet että siviiliväestö on ensimmäinen joka joutuu kärsimään sotatilasta hyökkäävien valtioiden tuhotessa ensimmäiseksi keskitetyt toiminnot kuten sähköntuotannon. Tästä syystä hajautetun energiatuotannon joka ei ole riippuvainen olemassa olevan verkon toiminnasta on ensisijaisen tärkeää siviiliväestön ja valtion olemassaolon takaamiseksi kriisin aikana. Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat ympäristön muutokset luovat myös hallitsemattomia stressejä keskitetyille laitoksille muun muassa elintarvikkeiden tuottaminen yhdellä maantieteellisesti keskistetyllä alueella on suomen kansan selviytymisen kannalta sietämätön ratkaisu.
4.1.2 Suomen kansalaisten mielipiteen ja ilmaisun vapautta on kunnioitettava. Vapaan ihmisen oikeus keskustella vapaasti mistä haluaa, on vapaan yhteiskunnan ja siten demokratian ja tasavaltalaisuuden kulmakivi. Lait joita on tuotu voimaan tämän vapauden hallitsemiseksi, ei tule hyväksyä vapaassa yhteiskunnassa. Vähemmistöjen oikeutta omaan mielipiteeseen tulee suojella enemmistön mielivallalta. Jos näin ei tehdä vähitellen tieteellinen ja poliittinen kehitys hidastuu tai estyy. 
4.1.3 Oikeuslaitoksen tehtävä ei ole olla enemmistön moraalisen käsityksen pakottajana vähemmistölle vaan riitojen ja kiistojen ratkaisija ja valtion laillisten sopimusten toteutumisen valvoja. Niin kauan kun kansalaisen teko ei ole teon kohteen mielestä tuomittava rikollisesti ei oikeuslaitoksella ole oikeutta tekoa tuomita. Täten kahden täysivaltaisen kansalaisen keskenään tapahtuvaa toimintaa ei valtio saa puuttua. Rikoksen uhrilla pitää olla oikeus halutessaan armahtaa rikoksesta epäilty.
4.1.4 On selvää että tällä hetkellä käytettävissä olevat luonnonvarat, jotka eivät ole luonteeltaan uusiutuvia vauhdilla jolla kulutus voidaan kattaa, ovat loppumassa. Tämän kulutuksen tosiasian helpottamiseksi on syytä kehittää tapoja, jolla tuotannon ja kulutuksen riippuvuus ei uusiutuvista luonnonvaroista voidaan katkaista. Täten voidaan taata suomelle helpompi muutoskausi kriisien ja maailmantalouden heilahdusten yli omavaraisuuden ja riippumattomuuden avulla. 
4.1.5 Samoin on selvää että jatkuva kulutuksen kasvu ei onnistu rajoitettujen resurssien maailmassa. On myös keskityttävä ei vain talouskasvuun vaan talouden tasapainottamiseen ja jatkuvan talouskasvun tavoittelemisen sijaan on luonnollista vähitellen tavoittaa talouden tasapaino jolloin talouskasvu voi jatkua yhteiskunnan niin halutessaan mutta ei enää talouden toiminnan itseisarvona. 
4.1.6 Kylmän sodan jälkeiset aseelliset selkkaukset ovat osoittaneet minkä tahansa laajamittaisen sodan olevan tuhoisaa valloitetun maan siviiliväestölle. On siis kysyttävä onko järkevää luottaa aseellisen voiman tuomaan turvallisuuteen nykyisessä mittakaavassa. Puolustuskapasiteetin ylläpitäminen jossain muodossa on ehdottoman tärkeää mutta puolustuskapasiteettiin käytetty raha ei vastaa puolustuskapasiteetin sodanaikaista eikä rauhanaikaista hyötyä siviiliväestön suojelijana. Puolustuskalustoon kuluva raha olisi paremmin käytetty muun muassa sähköntuotannon tarpeisiin hajautetussa verkossa. Jonka kriisin ja rauhan aikainen hyöty on huomattava. 
4.1.7 Suoraa demokratiaa on pyrittävä toteuttaa aina kuin suinkaan mahdollista. Jokaisesta perustuslain muutoksesta on järjestettävä kansanäänestys samoin kun suomen valtiomuodon muutoksesta tai suomen liittymisestä liittovaltioon tai jos suomen aikaisemmin hyväksymä ei liittovaltio luontoinen poliittinen sopimus muuttuu voimassaoloaikanaan liittovaltio sopimukseksi. Jos kansanäänestyksessä tulee sopimuksen kannalta kielteinen päätös, on sopimus joko neuvoteltava uudestaan tai hylättävä kokonaisuudessaan. Myös jokaisesta suomen sisäisestä poliittisesta päätöksestä on järjestettävä suora kansanäänestys jos vähintään 10 % äänestysikäisistä kansalaisista sitä adressilla vaatii. 
4.1.8 Jokainen kunta jossa enemmistö äänestysikäisistä aikuisista ilmoittaa äidinkielekseen suomen tai ruotsin on laskettava yksikieliseksi kunnaksi. Täten voidaan säilyttää Ahvenanmaan ja Turun saariston kielellinen erityisasema ruotsinkielisinä alueina ja koulutuksen ja palveluiden tarjoaminen alueen pääasiallisella kielellä. Samalla voidaan kuitenkin poistaa akateemisesti vähäistä hyötyä tarjoava Ruotsin kielen painottaminen alueella jossa kielellinen hyöty ruotsinkielen osaamisesta on vähäisempi kuin tarjolla olevien vaihtoehtojen. On kuitenkin vaadittava kahden kielen osaamista peruskoulussa, Ruotsin tai Suomen lisäksi on valittava joko toinen kotimainen tai vapaavalintainen ylimääräinen kieli.
4.1.9 Vaikka on selvää että nykyisen kaltainen suureen reserviin perustuva puolustus yhdistettynä heikkoon kykyyn taata siviiliväestön selviytyminen sodan aikana on vanhanaikainen ja kallis ratkaisu on jonkin kaltainen valtiollinen palvelus silti suotavaa. Nykyisen armeijan alokas kauden ja siviilipalveluksen koulutusjakson yhdistelmä joka keskittyy vahvasti yhteiskunnallisesti tärkeiden taitojen kuten ensiavun, kriisireaktion ja muiden selviytymistaitojen opettamiseen jokaiselle kansalaiselle iästä ja sukupuolesta riippumatta olisi mittaamattoman arvokasta Suomelle. Tämän koulutuksen tarkka muoto pitäisi avata laajaan kansalliseen keskusteluun, mikä on puolustusvoimien oikea toiminto, onko kyseessä enää kansallisen puolustuksen kannalta kriittinen toiminto vai onko puolustusvoimista muodostunut eräänlainen jatkokoulutus joka ei enää toimi alkuperäisin päämääränsä mukaisesti. Jos näin on, miten kyetään erottamaan kansalaiskasvatus ja puolustusvalmius toisistaan. Siten että kansalaiskasvatus saadaan sille suunnattuun, ei sotilaalliseen suuntaan ja puolustukseen voidaan jättää sille varattu maanpuolustuksellinen tehtävä ilman kansalaiskasvatuksen ylimääräistä hidastavaa taakkaa.
4.1.10 Pakolaisuuden ja maahanmuuton aiheuttamista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista hyödyistä ja haitoista on järjestettävä laajaa koko kansan kattavaa poliittista keskustelua. Keskustelun tuloksia odottaessa on selvää että suuri joukko, vaikkakaan ei välttämättä enemmistö suomalaisista, vastustaa voimakkaasti lisääntynyttä maahanmuuttoa. Ennen kuin asiasta on mahdollista saada tarkkaa kansanäänestystietoa, on maahanmuuttoa vähennettävä. Maahanmuuttajat ja pakolaiset jotka teoillaan osoittavat olevansa joko haluttomia tai kyvyttömiä sopeutumaan suomen oikeudelliseen muotoon muun muassa toteuttamalla vakavan rikoksen ei itsepuolustuksellisesti tai muutoin teoillaan aiheuttavan selvää tahallista vahinkoa suomen kansalaisille tulee karkottaa takaisin lähtömaahan riippumatta lähtömaan olosuhteista. Suomella ei ole velvollisuutta ottaa vastaan tai pitää maassa niitä henkilöitä jotka teoillaan osoittavat olevansa haluttomia sopeutumaan suomeen. Maailmassa on miljoonia ihmisiä jotka todella tarvitsevat suomen apua eikä suomen tarvitse auttaa henkilöitä jotka osoittavat teoillansa olevan haluttomia ottamaan apua vastaan. 
4.1.11 Suomen kansalaisuuden saaminen heille jotka eivät ole suomessa syntyneet edellyttää suomen kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön ymmärtämistä. Kansalaisoikeuksien ja vapauksien lisäksi on puhuttava kansalaisvelvollisuuksista. Suomen kansalaisuutta ei ole suotavaa antaa henkilöille joilla ei ole historiallista yhteyttä suomeen ja historiallisen yhteyden puuttuessa eivät täytä suomalaisen yhteiskunnan itsenäisen selviytymisen kriteeriä. Täten ennen kansalaisuuden saavuttamista on selvitettävä kansalaisuutta hakevan ihmisen kyky selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa ilman valtion tukea. Jos henkilö osoittaa itsenäisen selviytymiseen tarvittavat kyvyt muun muassa kykenemällä taloudellisesti ylläpitämään itseään ja riittävään kielelliseen ja koulutukselliseen taustaan voi kansalaisuuden saavuttaa. Jos edellä mainittuja taitoja ei omaa on kansalaisuuden antaminen ennenaikaista. Kansalaisuuden tulee kuvata kykyä, halua ja päättäväisyyttä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, ei tarvetta taloudelliseen tukeen. 
4.1.12 Kehitysapu on kanavoitava vastaanottavien kulttuurien omien voimavarojen kehittämiseen, ei länsimaisten yritysten tulosten parantamiseen. Länsimaisen ulkomaan avun ja ulkomaan avun turvin tehtävän riiston historia on pitkä ja pimeä, ja vaikka historian kuopat helposti unohdetaan länsimaissa, niitä ei unohdeta vastaanottavissa maissa. Valkoisen miehen taakalla on perusteltu köyhien maiden väestön täydellistä orjuuttamista vastoin tahtoa ja usein kohtalokkain seurauksin. Samoin ulkomaan avulla on nähtävillä paljon samoja piirteitä. Näiden ongelmien suoraa seurasta on Afrikan ja latinalaisen Amerikan väestön haluttomuus ottaa vastaan länsimaista apua muun muassa vastustuksena rokotus kampanjaan. Ilman rehellistä päämäärien uudelleen arviointia ja avointa keskustelua ulkomaan avun päämäärästä ja hyödystä on turha odottaa riistettyjen maiden mielipiteiden juuri muuttuvan. 
4.1.13 Maataloustukiaiset on uudelleenorganisoitava ja suurtilallisten sijaan on keskityttävä tukemaan pieniä luomutiloja jotta voidaan samanaikaisesti taata suomen kriisin ajan kyky huolehtia omasta ruokatuotannosta ja vähentää suomen ekologista jalanjälkeä. Luomuviljelystä johtuva lannoitteiden ja ympäristömyrkkyjen väheneminen puhdistaisi suomen vesistöjä ja auttaisi siten suomenlahtea ja muita suuria vesistöjä. 
4.1.14 Valtion monopoli asema purettava elintarvike ja vähittäistavara kaupassa. Vapautettava Alkon, Rayn, ynnä muiden valtion monopolien asema vapaaseen kilpailuun.
4.1.15 Itsenäisen aikuisen ihmisen keho on hänen oma asia, tästä johtuen prostituutio on hyväksyttävä, laillistettava ja siirrettävä verottajan alaiseksi toiminnaksi. Samoin nautinto ja huumausaineiden käyttö, valmistus ja myynti. Maahantuonti ja maasta vienti on rangaistava teko. Huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ollessa pätevät samat säännöt kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ollessa. Muun muassa autolla ajaminen on kiellettävä.
4.1.16 Liikunnan parantava vaikutus on huomattava ja siksi nuorison liikunta harrastuksia on tuettava ja kannustettava riippumatta liikuntaharrastuksen aiheuttamasta meluhaitasta niin kauan kun melu ei sijoitu yö ajalle. Sosiaaliset haitat on pyrittävä vähentämään tai eliminoimaan nuorten päihde ja sosiaalisten ohjelmien avulla ja tarjoamalla jokaiselle nuorelle mahdollisuus ryhmätoimintaan. Valtion on tuettava tätä toimintaa suurella rahamäärällä toiminnan sosiaalisten ongelmien ennakoivasti poistavan vaikutuksen takia. 
4.1.17 Tuotannon ja tuotantovälineiden kehittymisen seurauksena on mahdollista taata korkea elintaso kaikille kansalaisille ja silti ylläpitää suurta työttömien reserviä. Koska olemme saavuttaneet tilanteen jossa elintason nousu ei ole enää ainoa päämäärä kansalaisten jo korkean elintason takia, on pohdittava keinoja saada suuri työttömyys vähenemään jollain muulla keinolla. Järkevä tapa tähän on vähentää työtuntien määrää joko 6 tuntiin päivässä tai työpäivät 4 päivään viikossa.
4.1.18 Eläinten oikeuksin kohentaminen on suotavaa ja vähitellen kaikkein törkeimpien eläinten oikeuksia rikkovien maatalousmenetelmien kieltäminen asteittain. Lopulta tarkoituksena olisi ylläpitää eettistä maataloutta, jossa suoranainen eläinten rääkkäys tuotannon takia ei olisi enää mahdollista, kuten suomessa tällä hetkellä on. Tämä olisi eläinten terveyden ja siten ihmisten terveyden kannalta tärkeää. Hyvin voivien eläinten vastustuskyky on huomattavasti suurempi kuin kärsivien lajitoveriensa ja siten koko suomen tasolla on virusten ja tautien leviäminen elämistä ihmisiin huomattavasti vaikeampaa. Ravinnon laadun kohoamisessa siirryttäessä luomutuotantoon on myös huomattavaa vaikutusta ihmisten terveyteen ihmisten saadessa vähemmän eläinten kasvattamiseen käytettyjä hormoneja ja antibiootteja ravinnon kautta itseensä. Kyseessä on sekä eettinen, ekologinen, taloudellinen että terveydellinen muutos.
4.1.19 Elämänkatsomustiedon opettaminen ala ja yläasteella ensisijaiseksi, ja vanhemmat voivat, jos lapsi siihen suostuu siirtää lapsen myös uskonnon opetukseen, mutta elämänkatsomustieto on ei uskonnollisen luonteensa takia kouluun paremmin soveltuvaa. Uskonto on yksityinen ei valtiollinen asia. Vanhemmat saavat halutessaan opettaa lapsilleen uskontoaan parhaaksi näkemällään tavalla mutta uskonnon opettaminen ei ole valtion virallinen tehtävä.
4.1.20 Valtion ja valtion kirkon välit on erotettava ja jokaiselle ihmiselle annettava vapaus valita oma uskontonsa ja ajatusmaailmansa. Valtion kirkko ja valtion uskonto ei kuulu enää nykymuodossaan suomalaiseen kansankuvaan. Kirkon on huolehdittava itse rahoituksestaan eikä luotettava valtion rahoitukseen.
4.1.21 Äänestysikäraja ja rikosoikeudellinen ikäraja on laskettava 14 ikävuoteen. Samaan aikaan kun henkilö on oikeudellisesti itse vastuussa teoistaan, on hän myös vastuussa omasta äänestään niiden lakien suhteen jotka hänet tuomitsee. On epäoikeudenmukaista pakottaa ihminen seuraamaan lakia johon hän ei ole saanut vaikuttaa demokraattisen prosessin mukaisesti.
4.1.22 Geneettisesti muunneltujen organismien käyttö muuhun kuin tutkimukseen suljetussa ympäristössä on lopetettava välittömästi. GMO:iden käyttö voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia massiivisia muutoksia alueen koko ekologiassa ja siten niiden käytössä on samat riskit kuin DDT:ssä tai muissa vastaavanlaisissa ympäristömyrkyissä. GMO:ita on tutkittava lisää ennen kuin niitä päästetään missään muodossa ihmisten ruokavalion. 
4.1.23 Maksuton opiskelu on taattava jokaiselle kansalaiselle. Koskaan ei voi tietää kuka on nero omalla alallaan, ja siten koulutuksen varaaminen vain niille joilla on varmaa maksaa, on suomen tieteellisen ja taloudellisen kehityksen kannalta tuhoisaa. 
4.1.24 Minkä tahansa julkisen tuotannon levittäminen, ei kaupallisiin tarkoituksiin, on hyväksyttävä. Kaupallinen käyttö on varattava alkuperäiselle tuottajalle. Patentit vanhenee seitsemässä vuodessa jonka jälkeen patentoitu tuote on vapautettava kaupalliseen tuotantoon. Tuotteen alkuperäinen kehittäjä on silti ilmoitettava selvästi. 
4.1.25 Ihmisellä pitää olla oikeus omistaa esineitä niin kauan kuin omistaminen itsessään ei ole suoraan vahingollista toisen henkilön terveyteen tai omaisuuteen. Moraalinen tai aatteellinen erimielisyys ei riitä syyksi kieltää yksityistä henkilöä omistamasta mitä haluaa. 
4.1.26 Rikoksen rangaistuksen on aina oltava suoraan verrannollinen rikoksen uhrin kärsimykselle. Sakkorangaistus on mitoitettava uhrin teoreettisen maksimimenetyksen mukaan, ei suorannaisen reaalimenetyksen mukaan. Jokainen rikoksen seurauksena uhrin menettämä työtunti on otettava suoraan uhrin teoreettisesta tuntipalkasta vähintään kuitenkin 5.50e tunti jokaisesta menetetystä tunnista ja 132 euroa jokaisesta menetetystä päivästä. Mukaan lukien kaikki rikoksesta suoraan seuranneet vahingot kuten taloudelliset, kosmeettiset ja mielenterveydelliset menetykset. 
4.1.27 Elinkautiseen vankeusrangaistuksen tuomittu rikollinen on armahdettavissa vain rikoksen uhrin omaisten yhteisellä päätöksellä. Jos kyetään todistamaan rikollisen uhkailleen tai painostaneen uhrin omaisia on elinkautisesta vapautuminen katsottava mahdottomaksi. Valtiolla ei ole moraalista eikä laillista oikeutta vapauttaa murhasta elinkautiseen tuomittua rikollista ellei uhrin perhe sitä tue. 
4.1.27.1 Jos uhrin perhe ei halua ottaa asiaan kantaa tai uhri on ilman lähiomaisia, voidaan valtio asettaa uhrin valvojan asemaan, jolloin vapautuminen on riippuvainen valtion näkemyksestä.
4.1.28 Kansanedustajien määrä vähennettävä nykyisestä 200sta. Soveltuva uusi kansanedustajien määrä 150–50 kansanedustajaa. Samalla kansanedustajien palkka sidottava BKT:n täten saadaan kansanedustajille selvä säännöstä oman palkan suhteen ja houkutus oman palkan nostamiseen ilman ulkopuolista valvontaa vähennettyä. Kansanedustajan palkaksi tulisi noin 2200e/kk
4.1.29 Kansanedustajat valittava suorilla koko suomen kattavilla vaaleilla pois lukien Ahvenanmaan autonominen alue. Vaalipiirijako on toiminut vuonna 1918 jolloin oli mahdotonta matkustaa laajasti tai saada tietoa välittömästi ympäri suomea. Matkojen lyhentyessä ja kommunikaatioteknologian kehittyessä on kuitenkin helpompaa saada tietoa jokaisesta ehdokkaasta ja siten vaalipiirijako on vanhanaikainen ja kallis toiminta.
4.1.30 Puoluejärjestelmä on nykymuodossaan lakkautettava ja rakennettava uudestaan. Äänen mennessä puolueelle eikä ehdokkaalle on demokratian toimivuus kyseenalainen. Samoin puolueen johtajille muodostuva, liiallinen kyky ohjata alaistensa toimintaa ja siten liiallisen puoluekurin kautta muodostuva, puoluejohtajien demokratia. 
4.1.31 Suomeen on otettava käyttöön tasa-vero jonka alle menevä osa on verovapaata, tasa-veron miniminä voidaan pitää noin 10.000 euroa vuodessa. 
4.1.32 Valtion rahan käyttö kulttuurin tukemiseen on kyseenalaista koska kulttuuri on yksityinen, ei valtion asia. On turhaa käyttää valtion rahaa kulttuurin tukemiseen ja siten tukea kulttuuritoimintaa joka itsessään ei ole kannattavaa ja samalla marginalisoida kulttuuritoimintaa joka olisi kannattavaa mutta ei siihen kykene korkean verotuksen takia. Valtion kulttuuribudjettiin käytetty raha tulisi pääpiirteissään siirtää veronkevennyksinä takaisin kansalaisille ja siten antaa kansalaisille mahdollisuus päättää itse mitä kulttuuria haluavat tukea. 
4.1.33 Nykyinen jako Sosiaalitoimistoon, Kansaneläkelaitokseen ja Työttömyystoimistoon on vanhanaikainen eikä suuren byrokratiansa takia palvele enää kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää tehtäväänsä. Nämä ministeriöt on yhdistettävä ja toiminnot siirrettävä saman ministeriön alaisuuteen. On myös käytävä keskustelua nykyisen sosiaaliturvan mielekkyydestä ja siitä että olisiko suotavaa siirtyä suoraan kansalaispalkkaan. 
4.1.34 Yksityishenkilö joka haluaa perustaa oman yrityksen mutta ei ole mainittavaa varallisuutta eikä ole kyvykäs tai halukas pankkilainaan voi kuitenkin halutessaan ehdottaa valtiota yrityksensä omistajaksi. Tätä mahdollisuutta käyttäessä tarkoitukseen perustettu valtion virasto tutkii yrityssuunnitelman ja todetessaan olevansa halukas perustamaan ehdotetun yrityksen antaa yksityishenkilölle investointirahaa. Kaiken yrityksen omaisuuden omistajana toimii tässä tapauksessa valtio. Yrityksen tuottamasta voitosta menee 5% yrittäjälle itselleen bonuksena, 15% yritystoiminnan kehittämiseen, 30% investointivirastolle, kun virasto on saanut yrityksen toiminnasta alkuperäisen investointirahan verran takaisin siirtyy yritys yksityishenkilön omistukseen ja 50% tuotosta menee valtiolle . Yksityishenkilö palkataan ideoimaansa yritykseen johtajaksi ja yksityishenkilölle jää yrityksen toimintaan liittyvät päätökset ilman valtion puuttumista. Yksityishenkilöllä on myös oikeus ostaa yritys omaan omistukseensa jos hän kykenee maksamaan valtiolle investointisumman maksamattoman osuuden takaisin. Näin perustettujen valtionyritysten tarkoitus ei ole pääasiallisesti voittoa tuottava kilpailutoiminta vaan pienyritystoiminta, koulutuksellinen, sosiaalinen ja työmarkkinoita tervehdyttävä vaikutus. Jos näin perustettu yritys kykenee pitämään liikevaihtonsa voitollisena, valtio ei puutu yrityksen toimintaan. Yrityksen vähintään kolmen vuoden jatkunut tappiollinen toiminta johtaa yrityksen toiminnan ja valtion investoinnin arviointiin. Virasto neuvottelee yrityksen johtajan kanssa yrityksen tulevaisuudesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Virasto voi sijoittaa lisää rahaa yritykseen jos sillä uskotaan olevan ratkaiseva vaikutus yrityksen kehitykseen, antaa yritykselle lisäaikaa tai viimeisenä toimenpiteenään lakkauttaa yrityksen toiminnan ja myydä yrityksen omaisuuden. 
4.1.35 Nykyinen elinluovutus kortin allekirjoittaneiden määrä ei ole riittävä kattamaan luovutettujen elinten tarvetta suomessa. Elinluovutusten vajaavaisuus maksaa vuodessa lukemattomia ihmishenkiä suomessa ja ympäri maailmaa. Nykyisen elinluovutuksen korvaavaksi järjestelmäksi olisi syytä pohtia elinluovutuksen kieltävää korttia jota ilman oleminen tarkoittaa elinluovutuksen hyväksymistä. Terveystietorekisterin yhdistymisen kautta on myös mahdollista ilmaista haluttomuutensa elinluovutukseen ja kuoleman tapauksen yhteydessä mainita kieltävästä päätöksestä löytyisi myös rekisteristä. 
4.1.36 Oikeus muuttaa sakkorangaistus vankeusrangaistukseksi on ylläpidettävä.
4.1.37 Vahingonkorvauksiin tuomittu henkilö joka on kyvytön tai haluton suorittamaan korvausta rahallisena voi halutessaan sovittaa vahingonkorvauksen valtion yhteiskuntapalveluna. 
4.1.38 Sähköisestä äänestyksestä on luovuttava äänestyksen epäluotettavuuden vuoksi. Sähköisestä äänestyksestä on jo tullut hallinto-oikeuteen valituksia ja demokratian toimivuuden kannalta on kriittisen tärkeää että kansalaiset voivat luottaa äänestyksen rehellisyyteen. Sähköinen äänestys ilman tarkkaa paperijälkeä ei ole demokratiassa suotavaa. Sähköiseen äänestykseen siirtymisen perustelu rahallisilla eduilla ei ole järkevää koska demokratia ei ole halvin valtiomuoto ja demokratian muutoksia ei voi perustella pelkästään säästöillä tai tehokkuudella.
4.1.39 Suomen tämänhetkinen kierrätys ja jätteiden jälleenkäytön budjetti on riittämätön takaamaan suomeen onnistuneen jätteiden kierrätyksen. Jätehuollon ja kierrätyskeskusten budjettia on nostettava, kierrätyskelpoisen jätteen vastaanottomaksut poistettava ja toiminta katettava verorahoilla ja kierrätetyn tavaran myynnillä. Eteenkin metallin kuten autojen ja tietokoneiden kierrätys on riittämätön. Ongelman korjaamiseksi on suositeltavaa että suomeen perustetaan useita pieniä metallin kierrätys ja sulattamoita. On myös syytä pohtia metallin ja muun kierrätyskelpoisen jätteen sisään tuonnista annettavaa pientä rahallista korvausta tuojalle. 
4.1.40 Uusiutuvien energioiden käyttöä on lisättävä. Aurinkovoiman tämän hetkisen heikon hyötyasteen vuoksi suomeen on alustavasti perustettava tuulipuistoja. Samoin on kierrätykseen kelpaamattoman jätteen polttoa lisättävä. Teknologian kehittyessä on valtion otettava käsittelyyn myös muita uusiutuvia teknologioita. 
4.1.41 Taloyhtiön asukkailla on oikeus vaatia lupaa koristella taloyhtiönsä ulko- ja sisäiset pinnat mukaan lukematta yksityishenkilöiden asuntoja tai asuntojen ovia haluamallaan tavalla. Koristelulla tarkoitetaan mitä tahansa taloyhtiön asukkaiden parhaaksi näkemää ulkonäköä muuttavaa toimenpidettä joka ei ole taloyhtiön asukkaille tai muulle yhteiskunnalle fyysisesti vaarallista. Enemmistö päätöksellä taloyhtiön ulko- ja sisäiset pinnat voidaan joko maalauttaa, vapauttaa vapaamuotoiselle maalaamiselle tai vaatia uudelleenmaalattavaksi. Taloyhtiö ei ole velvoitettu maksamaan maalausta, taloyhtiön asukkaat jotka haluavat maalata pinnat joutuvat myös kustantamaan maalauksesta johtuvat kulut. Jo kertaalleen koristellun julkisivun muuttaminen maksatetaan aina muutosta vaativien rahalla. Ulkoisilla ja sisäisillä pinnoilla tarkoitetaan koristelua kestävien seinien ja käytävien kuten rappukäytävien ja ulkoseinien koristelua. 
4.1.42 Kaupungin yleisen ilmeen ylläpitäminen pitää olla vapaaehtoinen, ei pakottava toimenpide. Jos taloalueen tai taloyhtiön asukkaat sitä vaativat voivat taloyhtiön asukkaat irtautua kaupungin kaavasta ja rakentaa tontilleen mitä haluavat niin kauan kuin tontilla oleva rakenne ei ole vaarallinen. Täten on yksityisten taloyhtiöiden oma asia haluavatko rakentaa alueelleen vaikka tuulivoimalan tai talojensa katoille aurinkopaneeleita. Asioita jotka ovat tällä hetkellä kaupungin, ei taloyhtiön hallinnassa. 
4.1.43 Nopea ja puolueeton oikeusprosessi on jokaisen ihmisen oikeus. Tällä hetkellä jopa usean vuoden mittaiset oikeusprosessit ovat sivistysvaltiossa täysin sietämättömiä. Tähän asiaan on tultava korjaus lisäämällä oikeusprosessiin kohdistuvia voimavaroja ja valtion resursseja.
4.1.44 On luotava standardi jota sovelletaan kaikkiin suomessa myytäviin tuotettaisiin jotka ovat ALV alaisuudessa. Standardin tarkoituksena on keskittää valtion valvonnan alaisuuteen kaikkien tuotteiden ihmisoikeusasema. Onko tuotetta valmistettaessa toteutettu ihmisoikeuksia, luonnonsuojelua, uusiutuvia energioita YMS suomen vaatimalla tasolla. Täten voidaan keskittää tällä hetkellä monimutkainen monen eri reilun kaupan ja ympäristösuojelullisen leiman toiminto yhteen tuotteeseen ja helpottaa kuluttuajan päätöstä. Leima voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertaisella värikoodilla jossa Vihreä kuva tarkoittaa kaikkien standardien mukaista toimintaa, keltainen osittaista ja punainen ei standardien mukaista toimintaa. 
4.1.45 Yritys joka käy kauppaa suomen sisällä tai myy tuotteitaan suomen sisällä on tarkistettava ja valottava että myymänsä tuotteet ovat tuotettu käyttäen samaa ihmisoikeudellista suojaa kuin suomessa. Jos tuotteen tai palvelun tuotannossa paljastuu ihmisoikeus tai ympäristösuojelullista rikollisuutta voidaan yrityksen tuotetta myymällä saamat voitot takavarikoida osittain tai kokonaisuudessaan uhrien auttamiseen tai ympäristörikoksen seuraamusten helpottamiseen. Yritys joka kieltäytyy maksamasta sakkoa menettää toimilupansa suomessa ja yrityksen omaisuus voidaan tarvittaessa pakkohuutokaupata vahinkojen korvaamiseksi. Modernissa globalisaatiossa ei voi olla vain yritysjohdon globalisaatiota vaan myös rangaistusten ja sakkojen on oltava globaaleja.
5 Puolueen ideologian, päämäärien ja arvojen yleinen erittely.
5.1 Kannatamme yksilönvapauksia, kaupankäynnin oikeuksia, kansalaisvapauksia mutta myös kansalaisvelvollisuuksia, teollisuuden vapauksia mutta myös vahvaa ympäristö vastuuta, valtion suoraa omistusta tai tukea tärkeille teollisuuksille, Suomen itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä omien asioidensa hoidossa.
5.2 Vastustamme mitä tahansa yritystä tuhota ihmisten yksilönvapauksia ja oikeuksia joita ei kyetä perustelemaan loogisella argumentilla, vastustamme yritysten ylisuureksi kasvanutta lobbausvaltaa, valtion yritystä määrittää hyväksyttävä moraali ja toiminta kahden vapaaehtoisen ihmisen välisessä toiminnassa, liian suureksi kasvanutta militarismia, pelkoon, turvattomuuteen, köyhyyteen ja pahoinvointiin perustuvaa poliittista valtaa. Poliittisen vallan pitää tulla kaikkien kansalaisten yhteisestä tahdosta ja näkyä tasa-arvoisten ihmisten välisessä yhteisessä toiminnassa kaikkien parhaaksi. 
5.3 Olemme seuranneet vierestä huolestuneena kuinka yhdysvaltain 11.9 jälkeiset tapahtumat ovat aiheuttaneet läntisen maailman yksilönvapauksien lähes mielivaltaisen tuhoamisen ilman juurikaan järkevää perustelua. Yhdysvaltain terrorismin vastainen sota seisoo oikeudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti kuilun edessä uhaten vetää mukaansa koko läntisen maailmanrakenteen. Silti yhdysvaltain hallitus kieltäytyy avaamasta 11.9 tapahtumia avoimeen kansainväliseen tutkimukseen jossa voitaisiin selvittää mitä tuona päivänä oikeasti tapahtui. Asiaa edes hieman syvemmin tutkineen silmin on selvää että yhdysvaltojen poliittinen johto ei halua asiaa tutkittavan tarkasti ja tekee kaiken minkä kykenee joko estämään tai haittamaan tutkimuksia. Maailman historiassa on pitkä ja surullinen sivu jossa demokratiat ja itseään demokratiana pitävät valtiot tuhoavat omia rakennuksiaan ja tappavat omia kansalaisiaan syyttäen näistä teoista poliittisia vihollisiaan saaden siitä poliittista kannatusta toimenpiteille joita eivät olisi muuten kyennyt toteuttamaan. Yhdysvaltain NATO Operatio Gladio:sta alkaen sivuuttaen Operatio Northwoodin ja vähitellen edeten nykypäivään. On selvää että Suomen, Euroopan ja lopulta koko läntisen maailman on pysähdyttävä ja käytävä vakava itsetutkiskelu maailman tilasta. Niin kauan kun Eurooppa ja yhdysvallat ei avoimin silmin pysty katsomaan peiliin on turhaa puhua minkäänlaisista ristiretkistä tai hyvien ja pahojen sodasta. Ennen kuin Läntisessä maailmassa oleva systemaattinen ihmisoikeuksien polkeminen, ihmiskauppa, naisten ja lasten laajamittainen seksuaaliorjuus, huumekauppa, laittomat sodat, terrorismi ja Euroopan sisällä kytevä poliittinen tyytymättömyys saadaan avoimesti esille ja käsiteltyä on turha lähetä saarnaamaan ympäri maailmaa. 11.9 iskut ja niiden maailmaa muuttava vaikutus heijastuu suomeen asti ja siksi on tärkeää käydä avoin ja rehellinen keskustelu Läntisen maailman todellisesta tilanteesta. Kieltäydymme tukemasta terrorismin vastaista sotaa ennen kuin kaikkiin 11.9 iskuihin ja sitä seuranneisiin terroritekoihin avataan täysin avoin kansainvälinen keskustelu ja tutkimus ja kaikkiin tässä keskustelussa esille nousseisiin kysymyksiin vastataan rehellisesti ja avoimesti. Ilman avointa oikeudellista tutkintaa ilman valtion estotoimenpiteitä on turha pitää 11.9 iskuja selvitettyinä ja tulemme kohtelemaan kaikkia 11.9lla perusteltavia päätöksiä äärimmäisen kyseenalaisina. 
5.4 Suomen valtion tehtävä on toimia suomen kansan parhaan edun ajajana. Tämän edun parhaaksi toteuttamiskanavaksi valitut toimenpiteet eivät ole koskaan itsessään arvokkaita vaan vain suomen kansan parhaan edun mukaisia. Suomen valtiolla ei ole oikeutta viedä toisen valtion tai ihmisryhmän etua suomen kansan edun edelle. Ainoa jolla on valta asettaa toisen valtion tai ihmisryhmän etu suomen edun edelle on suomen kansa ja tällöin vain kansanäänestyksellä tai vastaavalla koko kansaa koskevalla toimenpiteellä. Ei ole syytä poistua kansainvälisistä yhteisöistä ellei niissä oleminen koidu suomelle pitkällä tähtäimellä huomattavasti kalliimmaksi kuin eroaminen. Jos kuitenkin suomen kansan etu sitä vaatii pitää suomen valtionjohdolla olla voimaa sekä päättäväisyyttä toteuttaa suomen kansan parasta. Suomen kansanedustajat on valittu tehtäväänsä edustamaan suomea ja jos he eivät kykene suomen hädän hetkellä olemaan suomen etujen valvojina ovat he epäonnistuneet työssään. Suomen valtion johto on aina kutsumustyö ei omaa etua tavoitteleva työ. 
5.5 
6.1 Puoluekokouksessa 31.01.2009 äänestetään puolueohjelmasta 2009 ja muunnoksia tehdään tarvittaessa. Puolueen alustava nimi on Suomen Liberaali Puolue mutta puolueen nimi sekä ohjelma on mahdollista muuttaa alustavissa puoluekokouksissa ennen kuin puolueen ohjelmaa aletaan toteuttaa. 
6.1.1 Puoluekokouksessa 31.01.2009 hyväksyttiin puolueohjelma 2009. Puolueen viralliseksi nimeksi otettiin alustavasti Suomen Liberaali Puolue, SLP. Puolueen perustamispäivämääräksi merkittiin 26.01.2009 ja nimien kerääminen aloitetaan pian.  
6.1.2 Keskustelun jälkeen puolueen uudeksi nimeksi on valittu Suomen Vapaiden Ihmisten Puolue, SVIP.  


Sunday, January 25, 2009

My prison starts, some words here:

The cornerstone of a free and stable society is a legal contract between the state and the citizens. The obligations of both sides are laid out in the constitution of a country. The freedoms enjoyed by the citizenry are not given by the state, they are the birthright of all people. The constraints placed on a modern man living in an urban networked society are such that some freedoms must be bartered away. A free man can not murder another free man without intervention by a society empowered to protect and serve those that empower it. When the state forgets that the sole authority of its powers rests with the will of the people, and the bargain the people make to live together, the state loses its right to wield that power. A state that no longer abides by the contract it made, solely because it has greater power than the citizenry, must be resisted with all possible force by the citizenry. History has shown us what a state that no longer respects the legal binds and protections placed on it will do. The rights of a single individual that are destroyed will set a precedent for all of us.

The rights of the common people were not granted to us by the leniency of the state. They were won by the hard struggle of the men and women of this world. The state will tell you that you are free because they allow you to be free but this is not the case and it has never been the case. You are a free individual by right of your birth. You were born free, you will live free and you die free. The only prison you will ever face is the prison for your mind. All else is just another form of liberty. Free your mind from the constraints placed upon it by the state in its attempt to control you and you will always be free. Don’t fight to free me for I am free, fight to free those who forget that the state exists only because we will it into existence, and we can change its existence just as easily.

-Aki Greus