Saturday, July 31, 2010

Vihreä energia, vihreä tuotanto ja tuotannon tehottomuus työllisyyden sekä talouden kehittäjänä

Essee jonka tein 23.06.2009

Kansisivu

Aki Greus


Helsingin avoin yliopisto, valtio-oppi.


Y105. / Kilpailuvaltio Suomi, lama ja uuden politiikan mahdollisuus (6 op)


Esseen aihe:Vihreä energia, vihreä tuotanto ja tuotannon tehottomuus työllisyyden sekä talouden kehittäjänä

Vihreä talous ja tehtävän määritelmä

Käytän vihreän talouden määritelmänä laajempaa määritelmää en pelkkää hiilidioksiinijalanjälkeä. Kaikki yhteiskunnan tuottamat päästöt, saasteet sekä eläin ja kasvikunnalle aiheuttamat tuhot määritellään saasteiden piiriin. Pelkän hiilidioksidin vähentämiseen tähtäävä ympäristöpolitiikka on yksinapainen ja käytännössä toimimaton järjestelmä siitä syystä että esimerkiksi uraanin kaataminen suoraan suomenlahteen ei lisää hiilidioksidia mutta on varmasti ympäristölle tuhoisaa. Ratkaisuehdotustani motivoi ihmisten etu, vapaus, talouden kehityksen takaaminen sekä ympäristölle aiheutettujen vahinkojen minimoiminen.

Pyrin toimimaan jatkuvan elintason ja evoluution olettamuksella eli olettamuksella ihmisen jatkuvasta halusta kehittyä eteenpäin itsenäisenä toimijana sekä ihmisen jatkuvasta halusta saada evoluution kannalta tärkeäksi kokemansa asiat. Siksi on syytä olettaa ihmisen kulutuksen ja kehityksen jatkuvan yleisesti samaan suuntaan kun aikaisemminkin. Kulutuksen on syytä olettaa tasapainottuvan tulevaisuudessa mutta ilman ympäristön tarjoaman kasvutilan vähenemistä kulutus tuskin vähenee tämän vuosisadan kuluessa. Jos ympäristön tilan huononemista ei korjata ja huomioida on syytä uskoa tämän vuosisadan puolessa välissä tai viimeisintään tämän vuosisadan lopussa tapahtuvan suur-katastrofin ympäristön dramaattisen nopean myrkyttymisen vuoksi.

Lähden siis olettamuksesta että ilman suurta muutosta ihmisen toiminnassa ihmiskuntaa sekä maapalloa kohtaa ekologinen romahdus joka tuhoaa suuren osan ihmisen toimintoja ylläpitävästä luonnonjärjestelmästä ja tämän katastrofin välttämiseen ja sen yli selviämiseen vaadittava muutos on toteutettava talouden romahduksen tilassa. Uskon kuitenkin vapaan markkinan pystyvän suureksi osin toteuttamaan pyydetyt tuotannot enkä näe syytä olettaa maailman kaupan romahtavan täysin edes suurten alueellisten sotien seurauksena. Esseen kannalta tulevaisuutta koskeva projektio on siis maailmasta jossa talouslama pahenee huomattavasti ja jatkuvan ympäristön tuhoamisen seurauksena alkaa laajamittaista yhteiskunnallista kaaosta sekä pahimmassa tapauksessa laajaa globaalia sodankäyntiä.

Tässä tilanteessa vuodesta 2009–2030 suomen on uudistettava koko energiantuotanto, sähköverkko, ruuantuotanto sekä muu taloudellinen toiminta vastaavaan uusiin haasteisiin sekä yritettävä selvitä yhtenäisenä valtiona ilman suurta poliittista romahdusta. Suositukseni sekä ideani talouden pelastamisesta ja vihreän energian sekä vihreän tuotannon käyttämistä talouden pelastamiseksi toimii siis pääosin kuvailemani kaltaisessa poliittisessa tilanteessa. Soveltaminen rauhanaikaiseen tasapainoiseen maailmaan vaatisi hieman erilaista visiota.

Kolme kivijalkaa

Perustan vihreän talouden sähkötuotannon sekä käytön kolmelle kivijalalle, Kierrätys, Kestävyys ja Kehitys. Kierrätyksellä tarkoitetaan sähkönkäytön vähentämistä yhteiskunnallisissa tilanteissa pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan kierrättämään. Esimerkiksi hukkalämmön tehokas kierrättäminen, jätteiden kierrättäminen ja polttaminen yms. Kaivosten rakentaminen sekä käyttö tuottavat laajamittaista saastuttamista, esimerkiksi kuparin tuottaminen kaivoksella aiheuttaa laajamittaista tuhoa kuparin jalostamiseen tarvittavan työn vuoksi. Siksi on syytä katsoa helposti saatavilla olevia lähteitä metallien tuotannossa jotka eivät vaadi uusien kaivosten rakentamista. Paras tuotantotapa tämän päämäärän saavuttamiseksi on tehostamalla jätteenkierrätystä sekä rakentamalla jätteenpoltto laitoksia. Polttamalla kierrätykseen kelpaamaton jäte on mahdollista tuottaa energiaa joka saastuttaa ympäristöä vähemmän kuin suuret kaatopaikat jota suomestakin löytyy. Yhteiskuntajätteen tuotanto on väistämätön tosiasia ja riippumatta kierrätykseen tähtäävistä ohjelmista ja säännöistä jätteen tuotannosta ei tulla pääsemään täysin irti, on siis syytä ottaa jäte hyötykäyttöön ja kehittää keinoja jolla kaikki ihmisyhteiskunnan tuottamat tavarat jotka eivät itsessään ole hyödyllisiä pyritään kierrättämään.

Toinen kivijalka, kestävyys tarkoittaa tuotannon sekä kulutuksen perustuvan kestävään malliin jossa minimivaatimuksena on maapallon luonnonvarojen uusiutuminen vähintäänkin yhtä nopeasti kuin niiden käyttö. Kestävyys tarkoittaa myös tuotteiden kehittämistä niin että valmistettu hyötytarvike kestää jatkuvassa käytössä pisimmän mahdollisen ajan. Kestävän kehityksen olennaisena osana on myös laajojen alueiden varaaminen luonnon omiin tarpeisiin toimimaan puskurivyöhykkeenä luonnon tilanteen nopeille muutoksille. On syytä kehittää keinoja jolla mahdollisimman moni yhteiskunnan mekaaninen tai tekninen funktio toteutetaan käyttävällä eläviä organismeja.

Tästä päästäänkin seuraavaan kivijalkaan, kehitykseen. Kehityksellä tarkoitan jatkuvaa teknologisen kehityksen etenemistä pisteeseen jolla on mahdollista vähimmällä mahdollisella työllä saada suurin mahdollinen hyöty. Eli sama sanottuna toisella tavalla, kehitys on pyrkimystä vapauttaa ihminen evoluution ja kulutuksen fyysisistä rajoista ja saada kehitys toimimaan irrallaan fyysisen maailman tarpeista. Erottamalla ihmiskunnan evoluutio fyysisen maailman tarpeista kuten ruuasta on lopulta mahdotonta sotia ruuasta. Eläinkunnassa jo osoitettu tosiasia on kilpailun tapahtuvan aina kun on rajallinen määrä resursseja ja rajaton tai nopeasti kasvava määrä kuluttajia. Keskittymällä Kestävyyden sekä Kierrätyksen avulla vähentämään jokaisen kuluttajan vaikutusta, sekä vähentämään kuluttajien määrää yleisemmin nostamalla elintasoa joka korreloi vähenevän syntyvyyden kanssa, voidaan Kehityksen avulla kattaa uudet tarvittavat resurssit.
Näillä kolmella kivijalalla lepää suosittelemani taloudellinen malli. Lähemmällä tarkastelulla esittelen mitä käytännön sovellutuksia ja ratkaisuja tällä mallilla nousee esille.

Käytännössä?

On syytä muistaa että nykyinen kuluttava yhteiskuntamalli saavuttaa aika-ajoin pisteen jossa on mahdollista taata yhteiskunnassa eläville ihmisille riittävän korkea elintaso työpanoksella joka ei vaadi yhteiskunnan jäseniä käyttämään samaa määrää työtä. Tuotannon tehokkuuden noustessa on jouduttu laskemaan ihmisiltä vaadittua työpanosta tai nostamaan kulutusta. Yhteiskunta malli joka perustuu BKT:n kasvattamiseen, ei kykene laskemaan työpanosta tai työpäivää ilman todella vahvoja perusteita. Vaikka on selvää että ihmisten onnellisuus, työkyvykkyys, eliniän odote sekä muut yhteiskunnallista hyvää mittaavat mittarit hyötyisivät lyhennetystä työpäivästä, BKT toisaalta kärsisi. On myös selvää että moni yhteiskuntaa kehittävä ja yhteiskunnallisesti merkittävä päätös ei ole perusteltu eikä kyetä perustelemaan BKT:llä ja yhteiskunta malli joka seuraa pelkkää BKT:tä ei kykene tarvittaviin uudistuksiin. Toisin sanoen, yhteiskuntamalli joka seuraa vain kulutusta ei kykene seuraamaan kehitystä. Tällä hetkellä olisi mahdollista muodostaa koko EU:n alueen energiantuotannon pohja vihreälle energialle esimerkiksi aurinkopaneeleille Afrikkaan. Arvioitu hinta tälle tuotannolle on noin 2.000 miljardia euroa, summa kuulostaa isolta mutta jo talouden elvyttämiseen käytetty rahasumma on 3-4 kertaa suurempi. En keskity tämän enempää taloudelliseen hyötyyn ja tilanteeseen, sanon vain että on selvää että nämä ehdotukset kyettäisiin toteuttamaan nopeasti ja tehokkaasti jos maailman taloudellinen malli perustuisi toimivaan pohjaan eikä nykyiseen velka-inflaatio-BKT kolmijalkaan.

Käytännössä suomessa on tällä hetkellä 400–900.000 työtöntä ja valtavasti käyttämätöntä taloudellista voimavaraa joka voitaisiin halutessaan kohdistaa yhteiskunnan palvelujen takaamiseen sekä kehittämiseen. Jos oletetaan tästä luvusta korkea arvio 1/3 olevan ns:”sosiaalipummeja” joilla ei ole tarkoitustakaan tehdä työtä missään olosuhteissa saadaan silti 300–700.000 työtöntä jotka hyvällä talouden sekä sosiaaliturvan rakenteella voitaisiin helposti saada työelämään. Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme suurta tuulivoimalan tuotantoon soveltuvaa aluetta. Turun & Ahvenanmaan saaristo, Merenkurkku sekä Perämeri. Näihin kolmeen saaristoalueeseen kyettäisiin rakentamaan riippuen arviosta muutamasta tuhannesta useaan kymmeneen tuhanteen megawattiin kapasiteettia. Suomeen tällä hetkellä rakenteilla olevan ranskalaisen ydinvoimalan valmistuskustannukset ovat noin 4.5 miljardia ja koko projekti suuruuden hulluudessaan tuo mieleen Titanicin rakentamisen. Tällä hetkellä markkinahinnoilla ilman ryhmä-alennusta on mahdollista ostaa yhden megawatin tuotantoon kykenevä tuulivoimala noin miljoonalla eurolla. Täten Olki3n rakentamiseen käytetty 4500 miljoonaa olisi riittänyt noin 4.5 gigawatin tuulivoiman kapasiteettiin vähintäänkin markkinahinnalla ja todennäköisesti huomattavasti sen yli valmistus ja markkinahintojen laskiessa ryhmäalennuksen vuoksi. Olkiluodon reaktori 3 on suurine ympäristöllisine riskeineen, yhdistettynä valtavaan hintaan, matalampaan hinta-hyöty suhteeseen sekä poliittisine paineineen käytännössä poliittinen itsemurha. Olkiluodon reaktorin 3 kokonaisteho on noin 1800mw kun valmistamiseen käytetyn noin 4.5 miljardin euron panostuksella olisi seuraavan 10–20 vuoden aikana saanut suomeen noin 3 kertaa enemmän sähköntuotantoa ilman ydinvoiman riskejä. Ydinvoiman rakentaminen ei ole suomen taloudellisten intressien mukaista tällä hetkellä, se on kylläkin suuryritysten johtajien intressin mukaista, samoin kuten laajan sotilasteollisen kompleksin ylläpitäminen rauhan aikana ei ole maan taloudellisen intressin mukaista ja voi jopa johtaa maan talouden romahtamiseen kuten yhdysvalloissa2009 tai neuvostoliitossa 1991.

On siis selvää tuulivoiman olevan tällä hetkellä järkevämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Joka tapauksessa kolmannen ja myöhäisen kolmannen sukupolven ydinvoiman rakentaminen joka ei perustu pelletti ydinvoimaan tai matalalämpöreaktoriin jonka toiminnassa ei juuri tarvitse vaihtaa reaktiossa käytettyä uraania on taloudellisesti kannattamatonta. Tuulivoimalla ei kuitenkaan kyetä takaamaan suuren alueen koko sähköntuotantoa ilman kalliita sekä ympäristöllisesti haitallisia akku tai dynamo järjestelmiä. On toki mahdollista rakentaa koko maan sähkötuotanto pelkän tuulivoiman varaan tämä saattaisi johtaa tilanteeseen jossa realistinen sähköntuotanto on huomattavasti suurempi kuin tarvittava sähkömäärä ja siinä tapauksessa sähkön tuottaminen tuulivoimalla on ympäristöllisesti suurenevassa määrin haitallista sähköntuotanto tarpeen noustessa huomattavasti suuremmaksi kuin saman määrän tuottaminen muilla keinoilla. On siis tarvetta saada toimiva sähköntuotannon perusverkko jota käyttämällä voidaan taata sähköntuotannon tasainen ulosanti ilman suurempia ailahteluja. Tämän sähköntuotannon osan pitää olla tasapainoinen ja riippumaton markkinoiden tai luonnon ailahteluista ellei suurimpia ailahteluja lasketa mukaan. Jos maailmanmarkkinoilla tapahtuu täydellinen romahdus tai maapalloon törmää meteoriitti ei sähköntuotantoa voida taata eikä siihen myöskään ole syytä ihmiskunnan kuollessa. Suurimpiin katastrofeihin ei siis ole syytä varautua yhteiskunta tasolla mutta sähköntuotannon on kyettävä ylläpitämään lähes kaikissa oloissa perus tasolla. Tähän tarkoitukseen on resurssien jolla sähkö tuotetaan oltava kotimaista ja riittävän nopealla vauhdilla uusiutuvaa jotta sähköntuotanto on kannattavaa. Puuhake sekä biopolttoaineet eivät riitä suomen sähkötuotanto kattamaan missään suuressa mittasuhteessa. On toki mahdollista käyttää näitä sekundaarisina sähköntuotannon menetelminä mutta suureen tuotantoon näiden varaan ei ole syytä toivoa. Suomessa on toki yksi suuri käyttämätön luonnonvara jonka käyttöä on syytä nostaa suuresti, jäte. Jätteenpoltto tarjoaa suuren kotimaisesti tuotetun helposti poltettavan energisen polttoaineen. Vaikka pelkällä yhteiskuntajätteellä ei ole mahdollista taata koko suomen sähkötuotantoa on kuitenkin mahdollista tuottaa suuri osa sähköstä ja lämmitysenergiasta jätteenpoltolla. 1 tonni polttokelpoista jätettä riittää tuottamaan noin 2/3MWh ja noin 2MWh lämpöä eli suomen noin 70.000.000 tonnista jätettä josta noin 50–60% ei kierrätetä eikä polteta kyettäisiin, noin 75 % hyötysuhteella jossa 25 % jätteestä on joko polttokelvotonta tai kierrätyskelpoista tuottamaan noin 25TWh sähköä ja noin 75TWh lämpöä, suomen vuoden 2007 sähkönkokonaiskulutus oli noin 90TWh

Jätteenpoltossa on kuitenkin taloudellisena hyötynä, tuotannon tasapainoinen ei ailahteleva kapasiteetti. Jätteenpoltolla voitaisiin siis tuottaa noin 20–30% koko suomen sähkönkulutuksesta pelkästään suomalaisella tasaisella jätteentuotannolla. Yhdestä tonnista elektroniikka jätettä saadaan kierrättämällä muun muassa noin kilo kultaa, samoin yhdestä tonnista sekajätettä saa kierrättämällä usean sata kiloa kierrätyskelpoista materiaalia joka kyetään myymään maailmanmarkkinoilla. Euroopan ja eteenkin etelä sekä itä Euroopan jätteiden kierrätys poltto tai loppukäsittely laitteisto on huonoa tai olematonta ja kapasiteetti ylikuormitettua kuten esimerkiksi Napolin jätevuorista on havaittavissa. Siksi moni maa on halukas maksamaan jätteitä vastaanottavalle ja loppusijoittavalle maalle. Tässä olisi suomelle hyvä ympäristöystävällinen taloudenkehittämisen vaihtoehto. Koska yhteiskuntajätteitä tullaan tuottamaan jatkossakin riippumatta siitä onko talouslamaa tai ei ja nämä jätteet on käsiteltävä ja loppusijoitettava ja korkealla teknologialla on mahdollista kierrättää ja polttaa suurin osa tästä jätemäärästä. Jos tuulivoimalla tuotettaisiin 20 % suomen energiankulutuksesta kuten on mahdollista ja jätteenpoltolla suomalaisella jätteellä toiset 20–30% voitaisiin maahantuonnilla saada rahaa jätteiden tuonnista sekä kierrättää, polttaa ja myydä tuotettu sähkö sekä raaka-aineet kuten metallit takaisin maailmanmarkkinoille. Tätä menetelmää käyttäen japanin talous nousi toisen maailmansodan jälkeen kierrättämällä yhdysvaltalaista romumetallia. Jätteenpoltto ja kierrätyslaitoksen rakentaminen itäsuomeen Pietarin läheisyyteen esimerkiksi Imatralle ja polttamalla ja kierrättämällä osia Pietarin kaupunkijätteestä olisi mahdollista vähentää suomenlahteen pääsevien ympäristömyrkkyjen määrää.

Kuten kuka tahansa taloussietelijä sanoo, hyvän kaupan periaate on ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Jos suomella on mahdollisuus ottaa vastaan jotain jota muuta maat ei halua ja tuottaa tästä tavarasta käyttäen suomalaista työvoimaa jotain josta muut maat ovat valmiita maksamaan, on tätä mahdollisuutta syytä käyttää parhaan mukaan. Työvoima reservin vapauttamiseksi olisi syytä siirtyä kansalaispalkkaan ja tämän jälkeen helpottaa pienyritysten ja eteenkin ympäristöystävällisten tuotantomallien kuten aurinko, tuuli, maalämpö, jätteenpoltto sekä muihin samankaltaisiin energiantuotanto kanavoihin. Maataloustukiaiset on myös syytä poistaa askeleittain ja vähentää työvoima sekä ostovoimaverotusta, täten maanviljelijöiden pääasiallinen tulo on suuremmassa määrin tuotteiden myynti, ei sosiaaliturvaverkosto. Samalla on myös syytä vähentää tai kokonaan lakkauttaa valtion sekä kuntien rahoilla kulttuuripalveluiden tukeminen ja kanavoida tämä raha köyhien ja keskituloisten palkkaveron, ostoveron sekä matkaverojen laskemiseen. Laskemalla palkkaverotusta on mahdollisuus taata pienipalkkaisille mahdollisuus käydä haluamissaan kulttuuripalveluissa ilman valtion määräävää voimaa siitä mikä on oikeaa mikä väärää kulttuuria. Valtion johtaman kulttuuribudjetin tukeminen aiheuttaa aina tilanteen jossa muodostuu high-brow ja low-brow kulttuurit, eli valtion suurella veromäärällä tukema kulttuuri sekä köyhien kulttuuri jota valtio yrittää hävittää. Tämänkaltainen valtion valikoiva moraalikäsitys jossa yksi kulttuuri on oikea ja muut vääriä ei sovellu 2000 luvulle. Samoin uudistamalla suomessa oleva suhteettoman suuri sotilas-teollinen kompleksi ja käyttämällä suuri osa nykyisistä puolustusmenoista palkka sekä ostovoimaverotuksen vähentämiseen olisi mahdollista dramaattisesti lisätä kansalaisten ostovoimaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole todellista työvoimapulaa, tosiasiassa suomen noin 400.000–800.000 työtöntä riittäisi mainosti täyttämään kaikki suomessa teoriassa auki olevat työpaikat, ongelma on koulutuksen, palkkatason, ostovoiman sekä sosiaaliturvan rakenteessa. Suomalaisten hoitajien paetessa norjaan ja saudi-arabiaan parempien palkkojen toivossa tulee filippiiniläiset hoitajat suomeen. Tämänkaltainen työväestön valuminen ketjulla maasta toiseen on nykyisen talousmallin tuotanto. Jos samanaikaisesti suomeen otettaisiin tasainen tuloverotus joka koskee kaikkea ansaittua tuloa joka ylittää vuodessa noin 20.000 euroa samalla prosentilla riippumatta ylittävän osuuden määrästä olisi mahdollista hankkiutua eroon palkkakuoppia aiheuttavasta verotuksesta. Palkkakuopilla tässä yhteydessä tarkoitan mahdollisuutta ansaita nettona vähemmän bruttopalkan noustessa ja veroasteen noustessa tehden ylimääräisen työn tai nettoansion itse asiassa kannattamattomaksi.

Toteuttamalla edellä mainitsemani työvoimapoliittisen rakenteen sekä sosiaaliturva, valtion moraalisen orientaation sekä puolustusbudjetin radikaali uudelleenjärjestely olisi mahdollista vapauttaa laskelmieni mukaan noin 8 miljardia euroa vuodessa jos mukaan lasketaan 550e/kk kansalaispalkka jokaiselle suomen kansalaisella joka on 18 vuotta täyttänyt. Näillä noin 8lla miljardilla eurolla voitaisiin tehdä suuria uudistuksia ja ehdottamani vihreän talouden kapasiteetin rakentaminen on tällä rahamäärällä tosiasiassa helppoa.

Olen esitellyt nyt jo muutaman kivijalan talouden pelastamiseksi vihreillä periaatteilla, esseestä puuttuu kuitenkin vielä kaksi suurta aihetta, ydinvoimalla tuotettu energia sekä maatalous.

Ydinvoima talouden pienenä ytimenä

Ydinvoima nykyisessä muodossaan ei ole toimiva ratkaisu, tämän tosiasian ymmärtämiseksi ei tarvitse olla nero. Jos oletetaan loppusijoituksen jatkuvan vain 100 vuotta sekä rakentamisen ja tuotannon etenevän aina täysin laskelmien mukaisesti ydinvoima tuottaa noin 1/5n enemmän energiaa kuin rakentamiseen on käytetty. Valtava turvarakennelma, metallien valmistaminen ja muu vastaavanlainen toiminta vie itse asiassa ydinvoima taloudellisen kannattavuuden syvälle pakkasen puolelle. Suurin osa ydinvoimalla tuotetusta sähköstä perustuu veden tai muun nesteen lämmittämiseen ja ajamiseen turbiinien läpi. Tämän kuitenkin periaatteessa yksinkertaisen reaktorimallin valmistamiseen menee valtava määrä energiaa sekä taloudellista kapasiteettia. Yhden tuulivoimalla tuotetun MW/h hinta on noin 55.80USD kun saman sähkömäärän tuottaminen hiilellä on noin 53.10USD. Hinta ero saastuttavimman/halvimman sekä puhtaimman/kalliimman voiman suhteen nykyisellä markkinatilanteella on vähäpätöinen. Tuulivoima vähäisen purku ja kierrätys kulujensa vuoksi ylittää ydinvoiman taloudellisella tehokkuudellaan ilman mitään todellista kilpailua. Voisi epäillä ydinvoiman olevan nykyinen fallinen teknologia jossa iso on parempaa, kuten 1910 luvulla valmistettaessa Titanicia ei järki, logiikka eikä taloudelliset intressit merkinnyt juuri mitään, sama pätee nykyiseen olkiluoto 3 reaktoriin jonka rakentamista voidaan pitää freudilaisena kompensoivana toimintana, kaikkine virheineen. Ydinvoimaa ei kokonaisuutena kuitenkaan ole syytä hylätä. Ydinvoima takaa tasaisen energiantuotannon ja jos nykyisistä suuri on parempaa rakentamis-periaatteesta päästään pieniin hajautettuihin ratkaisuihin ja korkea-aktiivisen ydinjätteen ongelma voidaan ratkaista takaa ydinvoima yhden tukijalan suomen energiantuotantoon.

Ydinvoimaa nykyisillä EPR reaktorimallilla sähkön tuottaminen on koko ketjun alusta loppuun aloittaen uraanin kaivamisesta ja lopettaen loppusijoittamiseen taloudellisesti lähes +-0 toimintaa materiaaliin käytetyn energian olevan lähes yhtä suuri 100 vuoden aikana kuin ydinvoimalla tuotettu sähkö. Mukaan lasketaan kaivostoiminnassa kuluva sähkö suoraan ja epäsuorasti, mukaan luetaan siis kaivoslaitteistoiden rakentaminen, tutkiminen, käyttäminen, bensa, huolto, miestyötunnit ja kaikki muut ydinvoiman käyttöön menevät voimat. Näin laskettuna on ydinvoima pääasiallisesti sähkön siirto, ei sähkön tuotto menetelmä, toisin sanoen, ydinvoimalla tuotettu energia tuottaa sähkö lähes saman verran, joissain tapauksissa hieman enemmän, kuin koko tuotantoketjuun kuluva energia kokonaisuutena. Ydinvoima nykyisellään on siis pääosin valtava dynamo eikä generaattori. Joka tapauksessa nykyiselläänkin ydinvoima tarjoaa mahdollisuuden toimintaan jota harva uusiutuva energianmuoto takaa vähentäen samalla saasteiden määrää. On mahdollista käyttää ydinvoimaa, eteenkin seuraavan sukupolven pelletti ydinvoimaa tuottamaan suuria määriä energiaa tasaisella syötöllä. Alkuinvestoinnit ovat valtavat mutta koska yhdistettynä muuhun vihreään energiantuotantoon ydinvoima muodostaa pääosin sähköverkkoa vakauttavan rakenteen.

Nykyisellään on ydinvoimaan käytetty aika syytä käyttää kehittämään ja testaamaan 4n ja 5n sukupolven reaktoreja ja niiden mahdollista rakentamista suomeen, olkiluoto 3 on syytä purkaa ja sopimusrikkomuksesta on nostettava syyte AREVA sekä teollisuuden voimaa vastaan. Fuusio voima on tulevaisuuden ratkaistu mutta tällä hetkellä fuusion kaupallinen laajamittainen käyttö taloudellisesti hyväksyttävällä tasolla on aikaisintaan 25 vuoden päässä, suurella todennäköisyydellä tähän menee kuitenkin 40–50 vuotta. Teknologian kehitystä on kuitenkin syytä jatkaa fuusion suuntaan mutta tällä hetkellä energiantuotanto on suunnattava tuuleen, jätteenpolttoon, aurinkoon sekä pieniin hajautettuihin toimintakeskuksiin nykyisen keskityksen sijaan.

Kolme muuta

Vihreä talous on enemmänkin kuin vihreä sähkön tuotanto, vihreään talouteen kuuluu kaikki yhteiskunnan alueet mukaan lukien maatalous, teollinen tuotanto, kaivannaiset, palvelut ynnä muut. Näistä olen suurimpia jo käsitellyt, metallien tuotanto jätteidenkäsittelyllä ja mahdollisesti jopa ottamalla suomeen vastaan muualta Euroopasta tuotavaa jätettä ja käsittelemällä. Sähköntuotanto tuulella, jätteillä sekä ydinvoimalla. Jäljelle jää pääosin maatalous, palvelut sekä liikenne. Aloitan maataloudesta.

Maatalous on syytä keskittää ihmisten terveyden ylläpitämiseen. Nykyisellään suurella lannoitteiden ja nitraattien määrällä tuotettu maatalous joka aiheuttaa valtavaa järvien, vesistöjen ja suomenlahden yleistä saastumista sekä vihertymistä alkaa uhata ihmisten terveyttä tavalla joka ei ole kestävää. Maatalouden lannoitteiden ylivuoto sekä tehomaatalouden eläinoikeustilanne ja talouden yleinen tilanne muun muassa luomutuotteiden myynnin osuuden kasvu kertoo tulevaisuuden trendistä. Pienmaataloudet, luomu, paikallinen, hajautettu, ympäristöystävällinen, vihreä, eläinystävällinen ovat termejä jotka tulevaisuuden maataloudelle tulee olemaan yhä tärkeämpiä. Kuten aikaisemmin jo ilmaisin olisi maataloustukiaiset sekä muut tuotantoa vääristävät tekijät syytä poistaa ja keskittyä vapauttamaan ostovoimaa ja tukea lainsäädännöllä ja eettisillä päätöksillä maantaloustuotantoa. Maatalouden on myös syytä perustua tuotantomalliin jossa kasvatetun ruuan terveysvaikutukset ovat kattavasti selvitetty eikä vain muutaman suuryrityksen kuten Monsanton omissa tutkimuksissa. Tästä syystä GM ruuat olisi kiellettävä laajasti koska kuten DDT, Uraanihammastahna, Tupakka ja moni muu suuryritysten ja sokean uskon aiheuttama terveys ja ympäristökatastrofi on GM ruualla mahdollisuus samankaltaiseen kaaokseen.

Ruuan tuontia halvemman tuotannon maista on myös syytä vähentää jos halvan tuotannon ympäristö tai ihmisoikeus asemasta ei ole varmuutta. Orjatyön hävinneen 1880 luvulla yhdysvaltain etelävaltioista ei tarkoituksena ole siirtää orjatyötä Etelä-Amerikkaan ja tuottaa suuri määrä elintarvikkeita ja tuotantotarvikkeita läntisille markkinoille tuhoamalla paikallisen väestön elinedellytykset sekä ajamalla suuria määriä maailman ihmisistä ennenaikaiseen hautaan nälkäpalkalla samalla kun pellot muutetaan ulkomaan kauppaan soveltuviksi.

Julkisesta liikenteestä voin lyhyesti sanoa että sen olisi syytä olla ilmaista, laaja-alaista, nopeatoimintaista ja tehokasta itsestään selvistä syistä. Julkinen liikenne on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja hyödyllisempää kaupunkialueella kuin yksityinen liikenne, laajat tieverkostot sekä parkkihallit.

Koska pelkästään palveluihin perustuva yhteiskunta ei toimi eikä tule toimimaan on palveluiden tärkein tehtävä oltava tuotantoa sekä ihmisten yleistä hyvinvointia tukeva rakenne. Moderni talous ei voi toimia periaatteella jossa kiinasta, Indokiinasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta sekä köyhästä maailmasta yleisesti tuodaan orjatyöllä tuotettuja tavaroita Eurooppaan jotta Euroopan teollinen keskiluokka voi opetella hieromaan toisiaan ja elämään toimeentulotuella. Toimivat palvelut on kuitenkin perustettava tukemaan ihmisten elämää ja toimeentuloa aloilla joita ei ole mahdollista hoitaa vapaaehtoisesti tai harrastemuotoisesti. Siksi palveluiden on syytä keskittyä aloille joilla toimimiseen tarvitaan erikoistuminen ja koulutus. Alat joilla toiminen palkkatyönä on lähinnä hyvää huumorintajua vaativaa tekotyötä jonka oikea panos on täysin mitätön ja työn olemassaolo perustuu jatkuvan kasvun kuplaan, jossa jokaisella on pakko olla työtä, riippumatta työn taloudellisesta mielekkyydestä, muistuttaa hulluudessaan neuvostoliiton aikaisesta perinteestä pistää 80 vuotta vanhat naiset museonvartioiksi, koska jokaisella on pakko olla työtä. Palveluyhteiskunta käsite muodostuu todennäköisesti samanlaiseksi kuplaksi kun kansantasavalta tai kapitalistinen demokratia. Siksi on syytä kysyä olisiko oikeampi muoto vapausyhteiskunta, jossa yhteisön jäsenet ovat vapaita toteuttamaan itseään niin paljon kuin suinkaan mahdollista. Tältä periaatteelta katsellessa on syytä uudistaa koko talouden malli, kuten neuvostoliiton romahtaessa oli keskitetty hallintatalous pakko uudistaa ja pelkkä kosmeettinen maali siellä ja täällä ei riittänyt on nyt pakko tehdä kokonaisvaltainen uudistus tai seurata kuinka sama ketju jatkuu tulevaisuudessakin. Eräänlainen Eudaimonismi on tähtäyksen arvoinen asia. Yhteiskunta jossa jokainen on vapaa niin pitkälle kuin suinkaan mahdollista ja jokaisella on oikeus tehdä mitä haluaa niin kauan kuin tällä vapaudella ei tuhota toisten ihmisten kykyä toteuttaa itseään. Tietenkin oikean yhteiskunta vapauden saavuttaminen on mahdotonta ja vapauden paradoksiksi riittää tämä esimerkki.

Jos olen vapaa olenko vapaa murhaamaan toisen, jos olen vapaa olenko vapaa kieltäytymään tulemasta murhatuksi?

Eli niin sanotut positiiviset (Freedom to)ja negatiiviset vapaudet(Freedom from), tarkemmin käsitelty Isaiah Berlinin teoksessa ”Two concepts of liberty”. Oikeaa vapautta ei ole olemassa eikä ole oikeaa Eudaimoniaa. Kuitenkin vihreän talouden sekä tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen perustuvan elämän etsimiselle on tarpeen selvittää yhteiskunnallisella tasolla missä on meidän yhteiskunnan unelma arvo, mihin yhteiskunnalliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen me oikeasti haluamme. Ilman käsitystä siitä paratiisista johon me haluamme saatamme päättyä toisen ryhmän paratiisiin. Ja kuten tiedämme, yhden paratiisi on toisen helvetti. En usko että nykyinen pelkkään työhön rakentuva talouden pohja ja jatkuvaan inflaatio-velka-työllisyys kuplaan perustuva talouden jatkuva kasvu voi toimia pidemmän aikaa. Toimiva talouden uudistus joutuu ottamaan mukaan muitakin asioita kuin pelkän vihreän talouden, vaikka vihreällä taloudella on vielä tämänkin lisäksi annettavaa johon menen seuraavaksi.

Huumeet, huorat, hipit ja muut möröt sängyn alla

Valtaa haluavan ihmisen helpoin keino saada tätä valtaa on pelottelemalla muita. Helpoimpia keinoja on luoda ulkoinen vihollinen joka on erilainen, vähempi arvoinen, alle normaalin ihmisen, useimmiten pelottava ja joka tapauksessa vaarallinen ja jonka mielipiteet ovat yhteiskunnan järjestelmälle vaarallisia. Tämän jälkeen on syytä julistaa tämä luotu vihollinen koko valtakunnan viholliseksi ja vihollisen ryhmään kuulumisen merkiksi siitä että on hylännyt koko ylvään yhteiskunnan. Tämänkaltaista mielikuvien luontia on helppo nähdä lähes jokaisen pelkoon perustuvan yhteisörakenteen yllä. Poliittisen ja uskonnollisten järjestelmien laidoilta laidoille, natsit, vihreät, perussuomalaiset, rikkaat, köyhät, yms. Jokainen poliittinen ryhmä käyttää tätä menetelmää tarpeensa mukaisesti. Yksi tämän järjestelmän uhreja on huumausaineiden valmistajat ja käyttäjät ja järjestelmän hyväksikäyttäjiä on tupakka, lääke, alkoholi ja turvallisuus palvelut. Tarkkoja lukuja on vaikea saada mutta arviot maailmanlaajuisen huumekaupan vuosittaisesta rahavirrasta ailahtelevat noin 100 ja 700 miljardin välillä. Huumausaineissa virtaa vuosittain siis noin 1-4 kertaa suomen BKTn verran. Tästä rahasta suuri enemmistö kulkee mafioiden, tiedustelupalveluiden, sotavoimien, triadien ja rikollisjärjestöjen kassoihin. Vaikka tarkkaa tietoa yhdysvaltain tiedustelupalvelun osallisuudesta maailmanlaajuiseen huumekauppaan on mahdotonta sanoa, on lähteestä riippuen viidennes – kolmannes koko maailman huumausaine kaupasta suoraan yhdysvaltain sotilastiedustelun käsissä. Yksi syy Afganistanin sotaan oli Taleban liikkeen onnistunut huumeiden vastainen taistelu joka lähes hävitti Afganistanin oopiumin tuotannon Talebanien hallinnoimalta alueelta aiheuttaen räjähdysmäisen nousun oopiumin hinnassa. Tämä ja Aral järven alueelta löytynyt öljy ja Afganistanin läpi suunniteltu kaasuputki muodostivat tuhansien miljardien arvoisen taloudellisen edun sodalle. Tämän huumausaine kaupan sekä siihen oleellisesti liittyvien rahan-pesun, aseistautumisen, salakuljetusten ynnä muiden rinnakastoimintojen tuottama rikollisuus on huumausaineita itseään huomattavasti vakavampi ongelma.

Kaikkia huumausaineita on tuskin mahdollista laillistaa mutta laillistamalla suuri osa kaikista huumausaineista mukaan lukien kaikki miedommat sekä lähes kaikki keskimiedon luokan huumeet ja siirtämällä tuotannon aluksi valtion ja sitten yksityistämällä toiminnan ALKOn tapaan olisi mahdollista tuottaa satoja miljoonia todennäköisesti jopa miljardeja euroja pelkästään suomen sisäisellä kysynnällä. Huumausaineiden laillistaminen on kuitenkin poliittisesti hyvin epäkorrektia huumausaineiden suuren mafiakytkösten vuoksi. Kuten kieltolain aikana yhdysvalloissa laiton tuotanto vetää puoleensa mafiaa ja ainoa keino todella ratkaista ongelma on joko laillistaa käyttö tai rankaista kaikkia käyttäjiä, kaikkien kollektiivinen rankaisu on kuitenkin mahdotonta 15 % yhteiskunnasta ollessa vähintään satunnaisia huumeiden käyttäjiä. Laillistamalla olisi siis mahdollista saada vähennettyä poliisi, oikeus ja vankeinhoitolaitoksen rasitusta, mahdollista ansaita kenties miljardeja ja samanaikaisesti iskeä suuri isku organisoituneelle rikollisuudelle. Mielestäni jo nämä perustelut riittäisivät koska huumeriippuvaisten sekä yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon menevä rahamäärä on huomattavasti vähäisempi kuin rikoksen hoitoon ja hoitaminen vieroitushoidoilla yms. olisi halvempaa kuin rikosoikeudellisesti.

Toisena negatiivisen vapauden eli yksilön vapauden toimia ilman ulkopuolista pakotetta on kysymys prostituution kieltämisestä. Filosofisena huomautuksena, jos naiselle maksaa siitä, että saa harrastaa seksiä tämän kanssa on rikollinen, jos maksaa naiselle siitä, että saa harrastaa seksiä tämän kanssa, ottaa tapahtuman nauhalle ja myy videovuokraamoon, ei ole rikollinen? Miten pornon tekeminen eroaa prostituutiosta, eteenkin amatööripornon, muuten kuin toiminnan laillisuuden ja siten turvallisuuden, hygieenisyyden ja muiden ilmiöiden kannalta? Saa olla eroottinen tanssija jonka makkaroille ja hulluudelle nauraa koko suomi, ja Hugh Hefner, mutta ei saa olla kunnollinen yliopisto opiskelija joka ilmoittaa haluavansa rikkaan asiakkaan jotta voi maksaa vaikkapa yliopisto-opiskeluna? Kyseessä on sama asia kuin huumausaineissa, koska prostituutiossa liikkuva raha on mafian rahaa ja prostituution hävittäminen on oikeasti mahdotonta, on prostituutio soveltuva ikuiseksi ”yhteiskunnan viholliseksi” jota kristitty etiikka haluaa viljellä. On helpompaa julistaa prostituoidut ja huumausaineiden käyttäjät yhteiskunnan vihollisiksi ja moraaliseksi pohjasakaksi kuin myöntää että prostituutio sekä huumeet eivät eroa millään tavalla viinasta ja pornosta. Ero on ainoastaan siinä että jos olet pornotähti, olet kuuluisuus, jos käyt prostituoidulla olet rikollinen, jos juot paljon olet mäkihyppääjä, jos käytät paljon huumeita, olet elinkautisvanki. Kaksinaismoralismi kukkii.

Laillistamalla myös prostituutio ja moni muu yksittäisen täysimielisen ihmisen oma asia yhteiskunnan voimat voidaan kohdistaa paremmin ihmisten hyvinvointiin, järjestelmän toimivuuteen ja talouden kasvuun. Nykyinen valvontakulttuuri jossa esimerkiksi Yhdysvaltain, Iso-Britanniaan, EUn, ja jopa Suomen tietokannat kansalaisista ja kansalaisiin kohdistuva valvonta ja holhous on suurempaa kuin Itä-Saksassa ja Neuvostoliitossa konsanaan. Uskomus siihen että läntinen valvonta on hyvää rakastavaa isällistä valvontaa, on samanlainen illuusio, kuin että itäinen valvonta on hyvää rakastaa isällistä valvontaa. Valvonnan viesti on aina se että sinä, kansalainen et ole kykenevä päättämään omista asioistasi ja valtio tietää mikä sinulle sopii paremmin. Et omista omaa kehoasi, et saa tehdä mitä haluat vaan kehosi kuuluu valtiolle, jopa mielesi sisäinen maailma kuuluu valtiolle, koska jos uskot että puhut jumalalle olet kristitty, jos uskot että jumala puhuu sinulle olet hullu ja jos et ota valtion määräämää lääkitystä valvovan kameran alla, voidaan sinut viedä pakkohoitoon kuten Iso-Britanniassa. Tämänkaltainen valvonta yhteiskunta johtaa lopulta talouden romahtamiseen koska yksittäisten toimijoiden vapaus liikkua ja vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja toimintaan vähenee ja välinpitämättömyys yhteiskuntaa kohtaan nousee, kuten suomessa on havaittavissa. Toisaalta kun politiikassa aletaan viljellä tiettyjä kortteja, isänmaan turvallisuus, valtion vihollinen, terroristi, ja nyttemmin jo pedofiilikortti sekä murhaaja kortti nettisensuurin sekä aselain kohdalla on tulos väistämätön. Kuten Tom Holland kirjassaan Rooman romahduksesta kertoo, yhteiskunta joka vähitellen tekee eriävien mielipiteiden ilmaisusta epäsoveliasta, sen jälkeen laitonta ja lopulta tappavaa yhteiskunnan ylläpitämisestä ennen kiinnostuneet voimat eivät enää näe syytä puuttua asioihin. Yhteiskunta jossa on laitonta lyödä puukottajaa aiheuttaa tilanteen jossa kadulla voi avoimesti tappaa ihmisiä eikä siihen tule kukaan puuttumaan. Kyttäys ja valvonta kulttuuri aiheuttaa välinpitämättömän kulttuurin jossa kukaan ei auta enää ketään ja tämä on yksinkertainen tosiasia. Siksi talouden ja yhteiskunnan laajemmaksi pelastamiseksi on syytä vapauttaa jo kuristavan tiukaksi muodostuneet kontrollit ja luottaa ihmisiin. Jos me emme ihmisinä ja lopulta ihmiskuntana opi luottamaan toisiimme ja yrittämään rehellisesti rakentaa parempaa yhteiskuntaa, en usko että millään taloudellisella yksittäisellä seikalla, vihreällä, sinisellä tai punaisella taloudella estämme tämän sivilisaation romahdusta. Romahdus ei ehkä tule meidän aikanamme, mutta jos tämänkaltainen hallintayhteiskunnan ihannointi jatkuu, ei romahdus ole kuin ajan kysymys. Romahdus voi olla arvomaailman romahdus, Adolf Huxleyn Brave New World antaa tästä hyvän kuvan tai kun lopulta lähdemme tältä pieneltä sini-valko-vihreältä pallolta tähtiin ja kohtaamme toisen sivilisaation voi romahdus olla samankaltainen kun se mikä kohtasi intiaaneja kun he kohtasivat eurooppalaiset. Ilman arvomaailman selvennystä ja yhteistä unelmaa tulevasta maailmasta me emme tule selviämään.

Lähteet:

http://kilo.naurunappula.com/nn/0/295/487/454098.jpg
Adolf Huxley Brave New World
http://www.campaignforliberty.com/
Tom Holland, Rubicon: The Last Years of the Roman Republic (2003), ISBN 0-316-86130-8
http://blog.800hightech.com/future-nuclear-energy-power/1283/
National Geographic 2009 Collectors edition ENERGY
http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html
http://psychrights.org/force_of_law.htm
Valtiot ja terrorismi, Yli-Karjanmaa, Hannu, ISBN 9789524681773.
http://usgovinfo.about.com/b/a/49833.htm
http://emily1979.wordpress.com/2009/04/15/the-real-reason-behind-war-in-afghanistan/
http://revcom.us/a/v23/1120-29/1125/oil_afghanistan.htm
http://stopthedrugwar.org/chronicle-old/393/320billion.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Concepts_of_Liberty
Erich Fromm, The Fear of Freedom, Routledge, London 1941.

No comments: